Lợi ích & Quy trình

Tại sao chọn The Lotus?

The Lotus Restaurant Rating & Ranking không chỉ cung cấp lợi ích cho các thành viên mà còn tập trung vào lợi ích cho người tiêu dùng và nhà nước. Dưới đây là các lợi ích chúng tôi mang lại:

Cho Nhà Nước

VHN hợp tác với VCCA và mạng lưới các tổ chức trong và ngoài nước xây dựng chương trình phát triển Du lịch Ẩm thực bền vững, tập trung vào mục tiêu cốt lõi từng giai đoạn của chiến lược.

Cho Doanh Nghiệp

Cho Người Tiêu Dùng

Quy Trình The Lotus