Hội viên

Mỗi khách hàng tham gia một trong các chương trình RAV Auditing, REACH – Restaurant Talent Smart, và/ hoặc RAV Training sẽ trở thành thành viên của RAV. Thành viên của RAV không chỉ hưởng lợi ích từ các chương trình họ tham gia mà còn nhận được sự hỗ trợ của RAV trong các hoạt động khác quản lý khác.