HỘI THẢO: RESTAURANT REVENUE MANAGEMENT – QUẢN TRỊ DOANH THU NHÀ HÀNG

  • Hội thảo lần này chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị doanh thu nhà hàng. Các giải pháp được chia sẻ từ các nhà quản trị, các chuyên gia đầu ngành F&B giúp cho doanh nghiệp nắm rõ và vận hành hiệu quả doanh nghiệp.

  • Register now

HỘI THẢO: RESTAURANT REVENUE MANAGEMENT – QUẢN TRỊ DOANH THU NHÀ HÀNG

Bạn gặp vấn đề trong việc quản lý lợi nhuận? Phân bổ doanh thu chưa hợp lý?

Hội thảo lần này chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị doanh thu nhà hàng. Các giải pháp được chia sẻ từ các nhà quản trị, các chuyên gia đầu ngành F&B giúp cho doanh nghiệp nắm rõ và vận hành hiệu quả doanh nghiệp.

Nội dung chính:
1. Revenue management culture
2. Revenue management mindset
3. Definition
4. Conditions to apply restaurant revenue management
5. Kpis in restaurant revenue management
6. Customer segmentation
7. Demand & unconstrained demand
8. Pricing
9. Manage revenue by service cycle
10. Manage revenue by table mix
11. Manage revenue by price
12. Revenue management process
13. Demo steps to implement revenue management at a restaurant
14. Restaurant revenue management overview
15. Q & A

Sự kiện được tổ chức bởi Vietnam Hospitality Hub – VHH
Diễn giả: Thuan Dao
Thời gian: 14:00 – 16:30, Chủ nhật ngày 22/8/2021

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY